Styrket beredskap i ny grossistavtale for legemidler

 

De fire regionale helseforetakene i Norge og Forsvaret har nå inngått ny grossistavtale for legemidler. Kontrakten er tildelt Alliance Healthcare Norge AS. Den nye grossistavtalen gir bedre beredskap ved mangel på legemidler, og trer i kraft 1. februar 2021.

Det er lagt inn større beredskapslager i denne nye avtalen sammenlignet med den forrige.

 -De regionale helseforetakene er godt fornøyd med å få denne avtalen på plass. Ikke minst betyr dette mye for beredskapen i en tid som preges av ustabil tilgang på legemidler, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Sykehusapotekforetakene i de fire regionene har på vegne av de fire regionale helseforetakene gjennomført en anskaffelse av grossisttjenester for legemidler.

Avtalen omfatter de regionale helseforetakene, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus og Forsvaret. Avtalens varighet er 4 år med ensidig rett for de regionale helseforetakene til å utøve opsjoner på 2+2 år (til sammen maksimalt 8 års varighet).

 Samarbeid med forsvaret

Helse- og omsorgsdepartementet ba i brev av 30. januar 2019 de regionale helseforetakene vurdere mulighetene for et samarbeid med Forsvaret innen innkjøpsområdet. I tilbakemeldingen til Helse- og omsorgsdepartementet ble det pekt på at den pågående anskaffelsen av grossistavtale kunne være et første område å samarbeide om. Dette samarbeidet er etablert og leveranser til Forsvaret er derfor innlemmet i konkurransen. Forsvaret skal ha legemidler til eget apotek og til beredskap. Forsvaret vil signere egen avtale og stå juridisk ansvarlig for denne.

Totalt volum på 5,9 milliarder kroner årlig

Anskaffelsen er estimert til å ha et økonomisk omfang på 1,5 – 1,9 mrd kroner årlig. Dette beløpet omfatter verdien av varer som ikke er anskaffet gjennom andre avtaler. Total årlig verdi av volumet som skal håndteres gjennom grossisten er om lag 5,9 mrd kroner.

Styringsgruppen for prosjektet innstilte enstemmig på at kontrakten tildeles Alliance Healthcare Norge AS. De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene har sluttet seg til dette. Alliance Healthcare Norge AS er for øvrig dagens legemiddelgrossist.


Når og hvor

Fant du det du lette etter?