Pasientsikkerheten øker med klinisk farmasi

Sykehusapotekene i Midt-Norge har gjennom flere år lagt ned mye innsats i å etablere og bygge opp tjenesten klinisk farmasi. Dette er en tjeneste hvor farmasøyter sammen med behandlende lege arbeider aktivt for å tilpasse legemiddelbehandlingen til hver enkelt pasient.

Samtale med pasienten: Klinisk farmasøyt Kristine Lundereng i samtale med pasienten.
Samtale med pasienten: Klinisk farmasøyt Kristine Lundereng jobber ved Sykehusapoteket i Levanger. Foto: Terje Aamodt.

Hever kvaliteten

Hensikten med å etablere tjenesten klinisk farmasi er økt pasientsikkerhet og bedre kvalitet i behandlingen med legemidler. - Farmasøyten gir råd, det er legen som har ansvaret for behandlingen, presiserer fagsjef i klinisk farmasi Janne Kutschera Sund. 


Tilbud ved alle sykehus

Alle sykehusene i helseregion Midt-Norge har i samråd med Sykehusapotekene vurdert i hvilke avdelinger ressursen klinisk farmasi skal prioriteres. Ved Sykehuset Levanger og St. Olavs Hospital er tjenesten blant annet prioritert ved akuttmottak. Mens andre sykehus har tjenesten ved indremedisinsk og kirurgisk avdeling samt psykiatrisk avdeling
I en etablerings- og oppbyggingsfase er det viktig å samle erfaringer, slik at farmasøytressursene blir utnyttet godt og prioritert der man gjør mest nytte for pasienten.
Helseregion Midt-Norge har bedt Sykehusapotekene om å levere 30 kliniske farmasøytårsverk i 2016, og i skrivende stund ser vi at vi når det målet.


Farmasøytens bidrag

  • Legemiddelsamstemming – hvilke medisiner har pasienten brukt før de ble lagt inn ved sykehuset
  • Legemiddelgjennomgang – sjekker om dosen er tilpasset pasienten, om medisiner kan tas sammen mm.
  • Gir pasienten praktisk opplæring i å ta nye medisiner, for eksempel inhalasjonsmedisiner
  • Samtale med pasienten om hvorfor det er viktig å ta medisiner
  • Råd om hva pasienten skal være forsiktig med når han tar medisiner
  • Praktiske tips og hjelp som bidrar til at medisinene blir tatt


Undersøkt nytten

På slutten av 2015 gjennomførte Sykehusapotekene i Midt-Norge en undersøkelse blant leger og sykepleiere for å finne ut hvordan de som helsepersonell opplever tjenesten klinisk farmasi.

Helsepersonell trekker frem disse fordelene:

  • Økt pasientsikkerhet
  • Bedre kvalitetssikring av legemiddelområdet
  • Det oppleves trygt å ha farmasøytkompetansen i sykehusavdelingen
  • Læringsutbytte i tverrfaglig samarbeid


Ser i glasskula

De positive erfaringene og resultatene etter innføring av klinisk farmasi i sykehusene i Midt-Norge sier oss at dette er noe vi skal fortsette med. I årene fremover skal vi jobbe med å kunne tilby tjenesten til flere, men den skal også bli mer effektiv.  - Erfaringene fra startfasen må hjelpe oss å finne ut hvilke pasientgrupper som har mest nytte av tjenesten. Det er også et mål at vi skal øke samarbeidet med primærhelsetjenesten, avslutter fagsjef Kutschera Sund.