Dialog øker effekten av medisiner

Internasjonal forskning viser at om lag 50 prosent av de som bruker medisiner ikke tar disse som foreskrevet. Farmasøyt Kolberg har fått publisert en artikkel med temaet hvordan dialog kan bidra til å øke effekten av medisiner.  

Stolt forfatter: Vi gratulerer vår farmasøyt, Espen Skarstein Kolberg med publisert artikkel! Foto.
Stolt forfatter:  Vi gratulerer vår farmasøyt, Espen Skarstein Kolberg, med publisert artikkel!

En av våre farmasøyter, Espen Skarstein Kolberg, har nylig fått publisert en artikkel i International Journal of Clinical Pharmacy. Han argumenterer ved hjelp av filosofen Wittgensteins teorier for at innblikk i pasientens subjektive verden og dialog kan være en av nøklene til at pasienten skal ta medisinene som foreskrevet og derved få bedre effekt.

Les artikkelen Adherence as a language game


Teori og praksis

Vi som jobber som farmasøyter har lang erfaring i dialog med pasienten og gjør dette rent intuitivt. 
- Innholdet i artikkelen er ikke ny viten eller en ny ide, jeg har bare forsøkt å knytte denne erfaringen opp mot Wittgensteins teorier, presiserer farmasøyt Kolberg. For mange er dette en utradisjonell metode. - Poenget mitt med å skrive artikkelen er at jeg ønsker å vise at medisiner tatt til riktig tid og i riktig dose ikke alene kan oppnås ved å bruke psykologiske og vitenskapelige teorier. Mennesker må få individuell og tilpasset veiledning for at de skal få best mulig nytte av medisinene sine. Å ta medisinen må framstå som meningsfullt for pasienten, fastslår farmasøyten.


Snakker pasientens språk

Mennesket er sammensatt av natur, det betyr at det ikke nødvendigvis kan forskes frem én vitenskapelig metode som vil løse den enkelte pasients utfordringer med å ta legemidler slik de er foreskrevet, utdyper Kolberg.


Til daglig jobber han som klinisk farmasøyt ved lungeavdelingen på St. Olavs Hospital. Der jobber han mye med pasientgruppen som har KOLS. Espen Kolberg forklarer at KOLS er en lungesykdom som pasientene lever med hele tiden og som er veldig til stede i hverdagen deres. Da er det viktig å finne ut om pasientene opplever at de har effekt av medisinen de får, og om de tar denne som foreskrevet. I slike samtaler blir pasientens egne beskrivelser sentrale, da dialogen hviler på egen opplevelse av sykdommen.  Det er viktig å gjøre et ordentlig fortolkningsarbeid først, slik at en kan bruke ord som gir mening for pasienten når en skal snakke om medisinbruk. Det er dette som er det sentrale budskapet i artikkelen min, sier Kolberg.

Internasjonal oppmerksomhet

-Forleden fikk jeg en henvendelse fra en professor i USA om artikkelen jeg har skrevet, og det syns jeg var veldig gøy! Sier vår engasjerte farmasøyt. 

Engasjert og allsidig farmasøyt

I tillegg til å være utdannet farmasøyt har Espen S. Kolberg flere interesser som brukes til beste for pasienter. Jeg har studert teologi, religion og historie på fritiden, i tillegg er jeg veldig interessert i språk. Slik har jeg erfart at også de humanistiske fagene kan tilføre en dimensjon i møtet med pasienten.
Farmasøyten røper at han har flere prosjekter på gang. Vi gleder oss til å se hva det er og hvordan vi kan bruke det til beste for trygg legemiddelbruk og økt pasientsikkerhet. 

Om farmasøyt Espen Skarstein Kolberg

  • Master i farmasi og studier i teologi, religion, historie
  • Erfaring som sykehusfarmasøyt og med radioaktive legemidler
  • Leste Wittgenstein første gang for femten år siden
  • Opptatt av at naturvitenskap og de humanistiske fagene fyller ulike behov og utfyller hverandre
  • Motiveres av å arbeide tverrfaglig med sykepleiere og leger til pasientens beste
  • Har tidligere utarbeidet brosjyrene rask innføring i emnet inhalasjonspreparater. Beregnet på leger